Handwaschrezept in Hindi

  • Zuhause
  • /
  • Handwaschrezept in Hindi

Handwaschrezept in Hindi

Hand Washing - Hindi- Handwaschrezept in Hindi ,Hand Washing. Hindi. 2 6. vius gkFkksa dks ikuh dks pkyw j[krs gq, vPNh rjg /kks,¡A 7. ikuh dks cUn djus ds fy, vius gkFk esa dkxt+ ds rkSfy, ;k lkQ rkSfy, dk mi;ksx djsaA blls vkidk lkQ gkFk uy ds gSaMy] tks lkQ ugha gksrk] ls Nwus ls cpk jgrk gS]A 8. vius gkFk lq[kk ysaA gLr ifjektZd ¼gSaM lSfuVkbt+j½